Return to Hakkımızda (About us)

AGFOLAB kimdir (Who is AGFOLAB)?

Biz AGFO olarak iki bölümden oluşuyoruz. AGFOCERT ve AGFOLAB. Şirketimizin adı AGFO Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd.Şti.

AGFOCERT su ürünlerinin kalite belgelendirmesi üzerinde çalışıyor. Türkiye’de GLOBALG.A.P. Su Ürünleri, Karma Yem Üretimi ve Sorumluluk Zinciri ; ASC Alabalık ; ASC CoC ve MSC CoC akreditasyonlarına sahip tek yerli kuruluşuz. Bu belgeler balık ürünlerinin Avrupa’ya ihracatı için şart olan belgeler.

AGFOLAB ise su ürünleri çiftliklerinin kurulu olduğu akarsu, baraj göleti, göl ve beton havuzlarda yapılan üretimlerde bu çiftliklerin suyu ne kadar kirlettiğini ya da temiz tuttuğunu çeşitli yöntemlerle test etmek amacıyla kurulmuş bir laboratuar. Doğanın çeşitli yerlerinde doğal hayatı korumanın en güzel yolunun bu analizler olduğunu aşağıdaki 2 paragraftan sonra hemen anlayacaksınız:

Bu yöntemler aşağıdaki içeriyor.

- Sudaki mevcut durumu 1. Grup : pH, tuzlululuk, iletkenlik,  sıcaklık ve oksijen satürasyonu ;  2. Grup : fosfor, fosfat, nitrat , nitrit, amonyak gibi maddelerin tayini yaparak tespittir.

  • Ancak bu analizler suyun kısa ve orta dönemli değerleridir. İklim, hava koşulları, su debisi gibi faktörlerle durum sıkça değişebilir ve çiftliğin gerçek çevre saygısı tam irdelenemez.

 

- Bu amaçla biyolojik izleme (makro omurgasız bentik fauna ) yöntemleri kullanır. Biyolojik izleme şudur : Kirliliğe çok hassas makro omurgasızlar, Orta hassas makro omurgasızlar , kirliliğe toleranslı makro omurgasız canlılar. Bu canlılar bir kepçe vasıtasyıla su havzalarından toplanarak mikroskop yardımı ile çoğu zaman çıplak gözle teşhis edilir ve bu teşhis sonucunda  örneğin : “Bu çiftlikte hem çıkış suyunda hem giriş suyunda çok hassas makro omurgasız canlılar xyz sayıda mevcuttur. Çiftlik çıkış suyu giriş suyuna göre eşdeğer – çok temiz – kalitededir.” Gibi bir rapor düzenlenir.

  • Burada amaç, o habitatın yaşayan canlı sakinlerini inceleyerek, o anki temizliğin ya da kirliliğin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu tespittir. Firmanın arıtma tesisi ve tambur filtresinin etkin çalışıp çalışmadığı ; balık üretiminde kullanılan yemlerdeki fosfor içeriğinin limitlerin üzerinde olup olmadığının en etkin ve doğru tespiti bentik fauna analizleri ile mümkündür.

Mesela ephemeroptera isimli canlı kirliliğe en hassas canlıdır. Bu canlıdan o havzada çok sayıda varsa o havza çok çok temizdir yargısına şüpheye asla düşmeyecek şekilde varabiliriz. Ephemeroptera, Tricoptera ve Plecoptera canlılarını gördüğümüz zaman o su çok temizdir. Doğa çok büyük oranda korunmuş demektir.

We as AGFO, consist of two parts. AGFOCERT and AGFOLAB. The name of our company is AGFO Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti.

AGFOCERT is working on the quality certification of aquatic products. In Turkey, GLOBALG.A.P. Aquaculture, Compound Feed Manufacturing and Chain of Custody; ASC Trout; We are the only Turkish organization with ASC Trout, ASC CoC and MSC CoC accreditations. These certifications are essential for the export of fish products.

AGFOLAB is a laboratory established to test the various pollutants of these farms in the production of streams, reservoirs, lakes and concrete ponds where water farms are installed.

People can immediately understand that these analyzes are the most beautiful way of protecting natural life in various places of nature after the following two paragraphs:

These methods include the following.

- Current state of water 1. Group: pH, salinity, conductivity, temperature and oxygen saturation; Group 2: Determination of substances such as phosphorus, phosphate, nitrate, nitrite, ammonia.

However, these analyzes are short and moderate values ​​of water. With factors such as climate, weather conditions, water flow, the situation can often change and the farm's true environmental respect can not be fully explored.
- Biological monitoring (macro invertebrate benthic fauna) methods are used for this purpose. Biological monitoring mode: Very sensitive macro invertebrates, Medium sensitive macro invertebrates, pollution-tolerant macro invertebrates. These creatures are collected from the water basins by means of a scoop and are often diagnosed by the naked eye with the aid of a microscope, and this diagnosis is, for example: "There are xyz in this ranch, both in the effluent and in the inlet water, with very sensitive macroinvertebrates. The exit water of the farm is equivalent to the entrance water - very clean - it is quality. "

The purpose here is to examine the living inhabitants of that habitat and determine whether the current cleanliness or pollution is temporary or permanent. Whether the treatment plant of the company and the drum filter are working effectively; The most effective and accurate determination of whether the content of phosphorus in feeds used in fish production is above the limits is possible with benthic fauna analysis.
Ephemeroptera, for example, is the most sensitive to live pollution. If there are a large number of individuals and divergent families living in that basin, we can decide that it is very very clean without fall into doubt. When we see Ephemeroptera, Tricoptera and Plecoptera , the water is very clean. Nature is preserved in a great way.