Return to Analizler ( Analyses)

Trofik Durum (Trophic Status)

TrophicStatus

Carlson’un Trofik Durum İndeksi (TSI)

Trofik Durum Analizlerini Carlson'un Trofik Durum İndeksini kullanarak gerçekleştiriyoruz. Bu analizleri Ağustos 2019'dan itibaren akredite olarak gerçekleştirmeye başladık. Carlson’un trofik durum indeksi (TSI) trofik durum sınıflandırması için temel olarak alg biyo kütlesini kullanır. Alg biyo kütlesi, klorofil pigmentleri, seki derinliği ve toplam fosfor ile bağımsız olarak tahmin edilir.

Bu değerlerin bulunabilmesi için üretim tesisinin bulunduğu göl sütunundan örnekleme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda göl sütunu noktasal olarak üç eşit parçaya (yüzey-orta-dip suyu) bölünür. Bu derinlikleri belirlemede öfotik zon esas alınır. Öfotik zonu belirleyebilmek için ise seki disk değeri bulunur ve 2.5 katı alınarak öfotik zon derinliği bulunur.

Göl sütununun bölümleri belirlendikten sonra ölçümün yapılacağı numuneler nansen tüpü yardımı ile belirlenmiş olan derinliklerden alınır. Numuneler yüzey- orta ve dip bölgelerinden üç eşit paydaya bölünerek alınır. Metrajlanmış bir ip yardımı ile nansen tüpü istenilen derinliğe daldırılarak üzerinde bulunan messenger vasıtası ile su bu derinlikte tüpün içine hapsedilir. Alınan numune bir kovaya tüpün çeşmesi açılarak çalkalanmadan aktarılır. Numunenin çalkalanmadan kovaya alınması oksijen değerinin değişmemesi açısından oldukça önemlidir. Bu işlem belirlenen üç eşit paydadan alınarak tekrar edilir. Elde edilen kompozit karışıma HQ40D multiparametre cihazının propları daldırılarak istenilen parametrelerin ölçümü gerçekleştirilir.

Klorofil-A trofik durum hakkında oldukça önemli bir göstergedir. Bu parametre sudaki besleyici elementlerin oluşması açısından oldukça önem arz etmektedir. Ötrofikasyon göstergesi olan besleyici elementlerin kontrolsüz artışı ilk olarak klorofil pigmenti içeren organizmalarda olacağı için, klorofil-a ölçümü çok hassas ve son derece önemlidir. Alınan su örnekleri şeffaf olmayan saklama kaplarına konulur (güneş ışığından korumak amaçlı) ve klorofil-a miktarının belirlenmesi için spektrofotometre cihazında çalışılmak üzere akredite laboratuvara gönderilir.

Gölün ışık geçirgenliği de trofik indeks hesaplamalarında önemli bir faktördür. Ortamda bulunan plankton yoğunluğu, besleyici elementler ve mevsimsel değişimlerden kaynaklanan mikropartiküller gölün ışık geçirgenliğini etkilemektedir. Işık geçirgenliğini Secchi Disk kullanarak belirlenen noktalarda uzman ekibimiz gerçekleştirilir ve değerleri not edilerek trofik durumun belirlenmesinde kullanılır.

Carlson’un trofik durum indeksinin (TSI) hesaplanması ve kullanımı oldukça kolaydır. İndeksi hesaplamak için üç eşitlik kullanılır: Seki derinliği, TSI(SD); Klorofil, TSI(CHL) ve Fosfor TSI(TP).

We perform Trophic Situation Analysis using Carlson's Trophic Status Index. We are accredited for this analysis since August 2019. Carlson's trophic state index (TSI) uses algae biomass as the basis for trophic status classification. The algae biomass is independently estimated with chlorophyll pigments, stern depth and total phosphorus.

In order to find these values, sampling studies should be done from the lake column where the production facility is located. In this context, the lake column is divided into three equal parts (surface-mid-bottom water). An ephthalmic zone is used to determine these depths. In order to determine the exotic zone, there is a disk value and the depth of the exophytic zone is 2.5 times.

Once the parts of the lake column are identified, the samples to be measured are taken from the depths specified with the aid of the nansen tube. The samples are taken by dividing the surface into three equal shares from the mid and bottom regions. With the help of a stranded rope, the nansen tube is immersed in the desired depth and the water is trapped in the tube at this depth with the messenger on it. The sample is transferred into a cuvette without rinsing by opening the fountain of the tube. Taking the sample before shaking is very important in terms of not changing the value of oxygen. This process is repeated with three equal payoffs determined. The obtained composite mixing HQ40D multiparameter device is dipped into props to measure desired parameters.

Chlorophyll-A is a very important display about trophic status. This parameter is very important for the formation of nutritive elements in the water. The chlorophyll-a measurement is very sensitive and extremely important, since the uncontrolled increase of nutrient elements, which are eutrophication indicators, will first be in organisms containing chlorophyll pigment. Collected water samples are placed in non-transparent storage containers (to protect against sunlight) and sent to the accredited laboratory to  to determine the amount of chlorophyll-a.

Light transmittance of the lake is also an important factor in the calculation of trophic index. Microparticles originating from the plankton density, nutrient elements and seasonal changes in the environment influence the light permeability of the lake. We use our Secchi Disk to determine the trophic status.

The calculation and use of Carlson's trophic status index (TSI) is very easy. Three equations are used to calculate the index: Seki Depth, TSI (SD); Chlorophyll, TSI (CHL) and Phosphorus TSI (TP).